SMLUVNÍ PODMÍNKY
Centrální protikorupční linka s.r.o.
Příkop 843/4
Zábrdovice, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 19260610
Spisová značka:
C 133749 vedená u Krajského soudu v Brně
(dále jen poskytovatel)

a
Zákazník webu protikorupcnilinka.cz, pdatelnastiznosti.cz, tretsni-oznameni.cz a protikorupcni-
linka.cz (dále jen PRL)

…..………………………………………..………………………………………………………………………………..….
jméno a příjmení fyzické osoby (název firmy)

datum narození (firma – IČ)………………………………………

ulice: ……………………………………………………….. č.p. ……….….../…..…..……

město/obec: ………………………………………………… PSČ: …………………..

(dále jen zákazník)
Upozornění: Uvedené údaje nahrazují údaje vyžádané na on-line systému při objednání služby
Smluvní strany se vzájemně dohodli na smluvních bodech a podmínkách:

Čl. I.
Základní pojmy
Poskytovatelem administrativních služeb webu PLR je poskytovatel uvedený ve smlouvě.

Zákazník je jakákoliv fyzická, nebo právnická osoba způsobilá k právním úkonům, která přistoupí na
respektování těchto smluvních obchodních podmínek, všeobecných podmínek a podmínek
uveřejněných na PRL a uzavře s poskytovatelem dohodu ve věci zastupování v rámci vyřízení
stížností, nebo trestních oznámení.
V případě, že některý z článků této smlouvy by byl v rozporu s obecně závaznými pravidly, smlouva
nepozbývá platnosti a ustanovení daného článku se řídí obecně právním předpisem dle příslušných
obchodních či občanských zákoníků. Případně jej lze nahradit sjednaným dodatkem této smlouvy.

Čl. II.
Provozní podmínky, práva a povinnosti poskytovatele, práva a povinnosti uživatele
Poskytovatel zajistí na základě odsouhlasených obchodních podmínek pro uživatele:
nepřetržitý provoz webového systému, na kterém bude poskytována služba uživateli
nepřetržitý dohled nad technickými prostředky, včetně jejich servisu.
odpovídající zastupování vůči korporacím, u kterých se zákazník dožaduje výmazu dat

Poskytovatel poskytne službu uživateli nejdéle do 30 dnů, že od zákazníka obdrží veškeré požadované
dokumenty. Zpravidla tak činí v rámci on-line do 24 hodiny od uhrazení poplatku.
Zákazník bere na vědomí zajišťování služeb dle odst. 2. tohoto článku a článků IV. a V. této smlouvy.
Zákazník bere na vědomí, že služby jsou poskytovány výhradně pro jeho potřebu a nesmí využívání
těchto služeb umožnit třetím osobám bez písemného souhlasu poskytovatele. Zákazník odpovídá za
škodu, kterou poskytovateli způsobí v důsledku jakéhokoliv neoprávněného užívání poskytnutých
služeb.
Uživateli je zakázáno
nabízet nebo šířit obsah webu mimo sjednaná pravidla
šířit informace, které poškozují dobré jméno poskytovatele či jeho pracovníků
porušovat autorská a jiná práva třetích osob, včetně duševního vlastnictví
používat a šířit nástroje, které by ohrožovaly bezpečnost, provádět kopie systému či ho jinak
nedovoleně šířit.
Poskytovatel je oprávněn okamžitě ukončit poskytování služeb dle obchodních podmínek, jestliže
uživatel poruší zákaz.
V případě, že se uživatel dopustí jednání vyjmenovaného v předchozím odstavci, odpovídá za škodu,
která poskytovateli v souvislosti s takovýmto porušením smluvních povinností vznikla. Minimální
sjednaná pokuta za jednotlivá porušení je sjednána na 10.000,-Kč a to i opakovaně.

Čl. III.
Závady, odstávky, reklamace, poruchy
V souvislosti s poskytovanými službami může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo
snížení jejich kvality. V takovém případě poskytovatel nenese odpovědnost za škody, které uživateli
nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností serveru, poškozením, ztrátou nebo únikem dat. V
případě jakéhokoliv úniku dat se poskytovatel zavazuje spolupracovat s příslušným orgánem za
účelem dopadení a potrestání pachatele (pro neoprávněné nakládání s osobními údaji).

Poskytovatel má právo u každého stroje a kterékoliv libovolné služby na plánovanou odstávku k
provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržby či výměny hardwaru, a to v rozsahu
240 minut měsíčně. Tuto plánovanou odstávku je poskytovatel povinen oznámit na svých
internetových stránkách nejpozději 24 hodin před jejím zahájením.
Poskytovatel bude podle svých možností realizovat odstávku v době nižšího provozu, tj. o víkendech,
svátcích a v nočních hodinách. Poskytovatel provede odstávku na dobu nezbytně nutnou k provedení
činností dle odstavce 2. tohoto článku.
Nevyčerpaná doba z 240 minut měsíčně u plánovaných odstávek se po dobu maximálně tří měsíců
sčítá. Součet takto nevyčerpané doby poskytovatel využije v případě složitějších činností spojených s
údržbou, opravami a ochranou zařízení poskytovatele.
Poskytovatel na svých internetových stránkách PRL vždy uveřejní seznam závažných výpadků a
poruch. V případě delší dobu trvajícího výpadku či poruchy bude součástí informace odhad délky
výpadku nebo trvání poruchy.
Poskytovatel neodpovídá za překážky, které nastaly nezávisle na jeho vůli a brání mu v plnění jeho
povinností. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu trvání překážky, s níž jsou
tyto účinky spojeny.
Poskytovatel neodpovídá uživateli nebo třetím osobám za škody, včetně nároku na náhradu ušlého
zisku, které jim vzniknou v souvislosti s přerušením dodávky služeb, dojde-li k přerušení zásahem
vyšší moci, zneužitím poskytovaných služeb třetími osobami, nebo jejich nelegálními zásahy, nebo
politickou nestabilitou země, včetně zásahu státní moci.
Zákazník je povinen případnou reklamaci výpadku a poruch uplatnit u poskytovatele písemně ve
lhůtě nejpozději tří kalendářních dnů od ukončení, resp. odstranění výpadku.
Zákazník nemá právo na slevu z ceny za poskytované služby v souvislosti s výpadkem sítě datového
centra, ve kterém jsou umístěny technické prostředky poskytovatele, nebo pokud je systém
modernizován a je nezbytné ho dočasně vyřadit z provozu.
Reklamace nemá odkladný účinek a uživatel je povinen zaplatit poskytovateli účtované ceny služeb v
plné výši do data jejich splatnosti.
Poskytovatel nepřizná slevu z ceny poskytovaných služeb, pokud uživatel nehradí řádně a včas
poskytované služby

Cl. IV.
Objednávky služeb a platební podmínky
Uživatel zamýšlené služby objednává u poskytovatele formou odsouhlasení této Smlouvy a
Všeobecných obchodních podmínek
Za poskytované služby náleží poskytovateli úplata. Výše úplaty je dána druhem objednaných služeb
dle veřejně dostupného ceníku. Uživatel se zavazuje respektovat platební podmínky uvedené na on-
line systému při registraci služby, včetně služeb poskytnutých subdodávkou, nebo registrem
nasmlouvanými společnostmi k zajištění služeb vedoucích k nezávislosti systému.
Po obdržení platby a zpracování webového systému poskytovatel aktivuje uživateli službu. Doklad o
úhradě obdrží uživatel formou on-line systému v jeho administraci. U placených služeb poskytovatel
vystaví uživateli fakturu (výzva a doklad o zaplacení) se sedmidenní splatností a delší splatností.
Uživatel se zavazuje platbu řádně uhradit a v případě prodlení platby delší než 30 dní stanovenou
smluvní pokutu ve výši třiceti procent neprovedené platby a zákonem stanovený úrok z prodlení.
Poskytovatel může v odůvodněných případech od smluvní pokuty upustit.
Zákazník nemá nárok na vrácení poměrné části zaplacené ceny za služby, jakmile byly zahájeny úkony
usilující o výmaz požadovaných dat. V jiném případě je odečtena cena započatého hodinového úkonu
jedné osoby v ceně 600,-Kč/1 hodina.

V případě neuhrazení faktury (poplatku za službu) poskytovatel bude pohledávka poskytovatele
převedena na inkasní společnost, která bude v dané zemi dlužnou částku nadále vymáhat.
Čl. V.
Druh služby, cena za služby a další ujednání
Druh služby: služby jsou poskytované na PRL
Služby:
a) zastupování při podání stížnosti, nebo trestního oznámení
c) přední nároku do hromadných žalob
d) zajištění medializace případu
Uživatel dává výslovný souhlas poskytovateli ke zpracování osobních údajů, které jsou vyžádány při
registraci, a to za účelem ke zpracování za účelem vypracovaní písemných stížností, podání trestních
oznámení, nebo kooperace se zástupci médií, nebo zástupci státních orgánů.
Poskytovatel se zavazuje nepředávat informace třetím osobám o obsahu podání, výjimku tvoří
subjekty, kterých se informace přímo týkají a jsou potřebné ke splnění úkolu. Dále výjimku tvoří státní
orgány, jako jsou bezpečnostní služby a vyšetřující orgány případné trestné činnosti, pokud to
neodporuje bezpečnosti systému.
Poplatek služby je stanoven dle platného ceníku na uvedeného na stránkách PRL.

Čl. VI.
Trvání a zánik Smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou, zaniká dnem ukončení zakázky.
Smlouva je platná po dobu poskytování služby s tím, že článek II. odstavce 4, 5, 6 nejsou časově
omezeny a trvají i po ukončení smlouvy.
Čl. VII.
Registrace uživatele
Všechny údaje zadávané v registraci, v dalších formulářích a smlouvách musí být pravdivé.
Registrovaný zákazník nese plnou odpovědnost za všechny objednávky, požadavky a činnosti,
provedené přes administraci na webovém rozhraní ochrana-osobnichudaju.cz . Zneužití osobních
údajů je trestné a v případě jeho zjištění je podáván podnět k prošetření příslušnému státnímu
orgánu a případnému trestnímu stíhání.
Registrovaný zákazník nese plnou odpovědnost za vše, k čemu na jeho účtu dojde. Účet uživatele je
kódován dle nejnovějších poznatků a je plně chráněn proti neoprávněným zásahům neautorizované
osoby.
Registrovaný zákazník souhlasí s tím, že mu poskytovatel bude zasílat formou e-mailu informace o
novinkách v nabídce PRL, pokud sám službu nedeaktivuje. Nevztahuje se na informace spojené přímo
s fungováním služby.

Čl. VIII.
Závěrečná ustanovení

Uživatel se zavazuje, že požadavky bude řešit výhradně prostřednictvím své administrace.
Strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách svých kontaktních údajů
(sídel, adres, telefonních čísel, faxu, e-mailu apod.).
Změny a dodatky Smlouvy musí být vyhotoveny písemně a musí být podepsány nebo odsouhlaseny v
rámci autorizovaného on-line přístupu, nebo veřejně dostupné na stránkách ochrana-
osobnichudaju.cz.
Poskytovatel se zavazuje zpětně zajistit nové služby zařazené pro nové uživatele do 30 dnů od jejich
zavedení. Do 60 dnů v případě složitějších aplikací.
Obě strany stvrzují, že rozumí obsahu smlouvy, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle a
nabývá platnosti dnem odsouhlasení prostřednictvím on-line systému na PRL nebo vyžádaným
podpisem smluv.
Datum: dle odsouhlasení podmínek uživatelem

………………………………………………. ……………………………………………….
za poskytovatele za uživatele
Centrální protikorupční linka s.r.o.
Smlouva je podepsána poskytovatele a uživatelem odsouhlasením podmínek, uživatel bere na
vědomí, že k odsouhlasením může být zaznamenána datová stopa umožňující identifikaci smluvních
stran.