Všeobecné obchodní podmínky pro weby protikorupcnilinka.cz, podatelnastiznosti.cz, tretsni-
oznameni.cz a protikorupcni-linka.cz (dále jen PRL)

1. Základní ustanovení
1.1. Obsah Všeobecných podmínek
Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka, které se vztahují k
jednotlivým službám PRL (dále jen poskytovatel) a návštěvě webových systémů, které web poskytuje
jako veřejně dostupnou službu v elektronické podobě formou poradenství a zprostředkování
elektronické služby (dále jen "smlouva" a "služby").
1.2. Obsah smlouvy
Smlouvu tvoří tyto Všeobecné podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů, Ceník služeb,
Obchodní smluvní podmínky.
2. Uzavření smlouvy a související práva a povinnosti
2.1. Žádost o uzavření smlouvy
Každý, kdo má zájem využívat služeb webu (dále jen "zákazník/odběratel"), je oprávněn požádat
poskytovatele o uzavření smlouvy skrze on-line systém na internetových stránkách.
Zájemce musí v digitální žádosti (registraci) uvést údaje nutné ke zjištění jeho totožnosti a na žádost
webu tyto údaje prokázat platnými doklady, pokud je o to požádán či je předložení přímo
vyžadováno. Zájemce souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn předložené doklady kopírovat a
archivovat.
2.2. Neposkytnutí služeb
Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy se zájemcem zejména v případě, že zájemce:
(a) poskytovatel eviduje vůči odběrateli neuhrazené závazky
(b) úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,
(c) se v minulosti pokusil o zneužití sítě nebo služeb elektronických komunikací
(d) bez udání důvodu

2.3. Doba, na kterou je smlouva uzavřena
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, pokud není stanoveno jinak v podmínkách marketingové
akce nebo dohodnuto v rámci písemné smlouvy.
2.4. Volba služby

Při uzavírání smlouvy si odběratel zvolí z aktuální nabídky služeb poskytovatele (tj. program služeb, u
něhož je účtován měsíční paušál, nebo jednorázová platba v rámci informačního on-line systému
PRL).
2.5. Korespondenční adresa
Zákazník má právo zvolit si e-mail adresu, na kterou mu web bude zasílat vyúčtování služeb a další
korespondenci.
2.6. Klientské rozhraní
Zákazník je povinen pečovat o klientské rozhraní s maximální opatrností a neumožnovat přístup
třetím osobám.
3. Vyúčtování, platby a jistiny uhrazené zákazníkem
3.1. Vystavení Vyúčtování služeb
Po ukončení každého zúčtovacího období vystaví poskytovatel zákazníkovi Vyúčtování služeb (dále
jen „Vyúčtování“). Vyúčtování bude obsahovat cenu za všechny služby poskytnuté v příslušném
zúčtovacím období. Vyúčtování bude dále obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.
3.2. Doručení Vyúčtování zákazníkovi
Vyúčtování bude zákazníkovi zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo
poskytnuto zákazníkovi pouze elektronicky. Odesláním Vyúčtování se v takovém případě rozumí jeho
zpřístupnění elektronickou formou. Na žádost vystaví poskytovatel opis Vyúčtování za cenu 500,- Kč.
Nedoručení Vyúčtování poštou nemá vliv na povinnost zákazníka uhradit částky za poskytnuté služby.
Výše dlužné částky a další informace potřebné k úhradě budou zákazníkovi kdykoliv na jeho žádost
sděleny na zákaznické lince.
3.3. Úhrada Vyúčtování
Zákazník je povinen uhradit Vyúčtování nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušném
Vyúčtování, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vyúčtování obdržel poštou, nebo mu bylo poskytnuto
pouze elektronicky. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním
symbolem na účet registru dlužníků. Pokud zákazník hradí Vyúčtování inkasem, souhlasí s tím, že
poskytovatel je oprávněn dlužnou částku inkasovat kdykoli po vystavení Vyúčtování. Pokud inkasní
platba Vyúčtování nebude opakovaně provedena kvůli chybě, která není na straně poskytovatele, je
poskytovatel oprávněn inkasní platbu zrušit. Tím však není dotčena povinnost zákazníka uhradit
Vyúčtování ve lhůtě splatnosti. Přeplatky budou automaticky převedeny na účet daného zákazníka v
administraci registru. Zákazník bere na vědomí, že přeplatky do 2.000,-Kč se z důvodu administrativní
zátěže zpět nevrací a tyto prostředky lze pouze využít v rámci nově objednaných služeb PRL. Žádost o
vrácení prostředků se provádí prostřednictvím písemné žádosti s ověřeným podpisem. Pokud nebude
mít žádost splněné veškeré náležitosti uvedené ve všeobecných podmínkách, žadatel bere na
vědomí, že se na ni pohlíží, jako by žádost nebyla podána.
3.4. Reklamace

Nesouhlasí-li zákazník s výší vyúčtované částky nebo není-li spokojen s poskytovanými službami, má
právo je reklamovat. Reklamace musí být učiněna písemně. Reklamace musí obsahovat jméno
zákazníka, specifikace služby, přesný důvod reklamace a musí být podána v souladu s platnými
předpisy.
Reklamace se provádí písemně na adresu poskytovatele. Z důvodu ověření totožnosti se zákazník
zavazuje, že písemnou reklamaci opatří ověřeným podpisem.
3.5. Podrobné vyúčtování
Zákazník může požádat poskytovatele o podrobné vyúčtování služeb, které obsahuje podrobný rozpis
cen za všechny placené služby. Žádost o Podrobné vyúčtování musí poskytovatel obdržet nejméně 4
kalendářní dny před začátkem zúčtovacího období, pro které ho zákazník požaduje.
4. Další práva a povinnosti zákazníka
4.1. Náhrada škody
Zákazník má právo na náhradu škody, kterou poskytovatel způsobil porušením právních předpisů,
nebo těchto Všeobecných podmínek, pokud není ve Všeobecných podmínkách, smluvních
podmínkách a podmínkách zveřejněných na webovém systému či platných právních předpisech
stanoveno jinak. Ujednání týkající se náhrady škody a způsobu řešení sporů. Jakékoliv spory se
zákazník zavazuje řešit u příslušného soudu sídla poskytovatele.
4.2. Závady v rámci sítě
Závady delší 30 dní v rámci sítě bude poskytovatel oznamovat prostřednictvím svého webu.
4.3. Oblast pokrytí pro využívání služeb
Zákazník může využívat služby v geografické oblasti, která je zpřístupněna v rámci sítě internet.
4.4. Oznámení změny údajů
Zákazník je povinen prostřednictvím písemné pošty oznámit poskytovateli jakoukoli změnu údajů,
které poskytovateli poskytl (zejména jména, názvu, adresy, sídla, IČ a bankovního spojení), a to
nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, co taková změna nastala. Na žádost poskytovatele je povinen
uvedené změny doložit.
5. Další práva a povinnosti
5.1. Poskytování služeb
Poskytovatel je povinen poskytovat zákazníkovi služby nepřetržitě v co nejvyšší kvalitě. Závady v
rámci sítě je poskytovatel povinen odstranit bez zbytečného odkladu.

5.2 Omezení/přerušení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka

Poskytovatel je oprávněn omezit či přerušit zákazníkovi poskytování služeb, a to i okamžitě, pokud:
(a) zákazník poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách, smluvních podmínkách, nebo
podmínkách schválených na on-line systému webu či platných právních předpisech,
(b) zákazník neuhradí včas a řádně Vyúčtování (a to ani po zaslání upozornění ze strany
poskytovatele, v němž bude zákazníkovi poskytnuta náhradní lhůta k úhradě a které bude učiněno
zejména prostřednictvím elektronické pošty; zpráva se považuje za prokazatelný způsob doručení
tohoto upozornění),
(c) se zákazníkovi nepodařilo doručit Vyúčtování či jiné písemnosti,
(d) zákazník poskytne poskytovateli nepravdivé osobní a jiné údaje a prohlášení, případně nenahlásí
jejich změnu,
(e) zákazník používá služby poskytovatele protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím
těmto Všeobecným podmínkám či podmínkám stanoveným pro příslušnou službu,
(f) má PRL oprávněné důvody se domnívat, že zákazník zneužívá služby v rámci poskytování služeb
třetím osobám, v takovém případě je oprávněn omezit poskytování služeb. Omezení poskytování
služeb nemá vliv na povinnost zákazníka za objednané služby zaplatiti.

5.3. Obnovení poskytování služeb
V případě, že došlo k omezení/přerušení poskytování služeb z důvodu porušení povinností zákazníka
uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, obnoví poskytovatel poskytování služeb, pokud
zákazník zjedná.
5.4. Neposkytnutí služby v případě neprokázání totožnosti
V takovém případě může poskytovatel požadovat po zákazníkovi náhradní způsob identifikace,
zejména předložení dokladu totožnosti.
5.5. Omezení poskytování služeb z technických důvodů či v období krizových stavů
Pokud dojde ze závažných technických nebo provozních důvodů k omezení nebo přerušení
poskytování služeb zákazníkovi, poskytne registr dlužníků zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny nebo
po dohodě se zákazníkem poskytne službu náhradním způsobem. Poskytovatel může omezit nebo
přerušit poskytování služeb na základě obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí příslušných
státních orgánů v období krizových stavů či z důvodu jiného obecného zájmu. Pokud došlo k
přerušení nebo omezení služeb podle tohoto článku, obnoví poskytovatel poskytování služeb ihned,
jakmile to bude možné.
5.6. Odpovědnost za škodu
Provozovatel webu odpovídá zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů
nebo těchto Všeobecných podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není poskytovatel
odpovědný zákazníkovi za škody způsobené:

(a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním systému zákazníkem,
(b) neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby (bez ohledu na to, zda jde o dočasné přerušení z
důvodu oprav v rámci sítě, nebo přerušení způsobené výpadkem spojení),
(c) uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka,
(d) viry
(e) poskytovatel neručí za kvalitu služeb poskytovaných jinými poskytovateli služeb elektronických
komunikací včetně zahraničních poskytovatelů ani za kvalitu služeb poskytovaných třetími subjekty,
které využívají při poskytování svých služeb. Přerušení poskytování služby, nezajištění pokrytí, špatná
kvalita přenosu nebo zpracování nepřesných osobních či jiných údajů nemají vliv na povinnosti
zákazníka vůči poskytovateli vyplývající z těchto Všeobecných podmínek a smluvních podmínek.
5.7. Změna smluvních podmínek
Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné podmínky a Ceník, případně změnit podmínky
poskytování služeb či jejich poskytování ukončit, o čemž bude zákazníky informovat prostřednictvím
stránek. Uvedené změny je poskytovatel oprávněn provést v případě změny právních předpisů,
zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na trhu elektronických
komunikací.
5.8. Informování o změně smluvních podmínek
Poskytovatel je povinen informovat zákazníky o změnách Všeobecných podmínek a Ceníku. V případě
jejich podstatného zhoršení bude PRL zákazníky informovat nejméně jeden měsíc předem. O
změnách bude PRL informovat prostřednictvím stránek a informačních materiálů.
5.9. Změna podmínek marketingových akcí
Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky marketingových akcí, případně tyto akce
bez náhrady ukončit, a to oznámením uveřejněným na stránkách PRL případně také zaslaným
prostřednictvím elektronické pošty.
5.10. Ukončení poskytování tarifu
Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kdykoli jednostranně ukončit poskytování jakýchkoliv služeb.
5.11. Změna čísla a hesla
Poskytovatel je oprávněn z technických nebo provozních důvodů provést změnu hesel i bez souhlasu
zákazníka. O této změně bude zákazníka informovat nejméně 5 pracovních dnů předem, bude-li to
možné.
5.12. Zpoplatnění volání na Zákaznické linky
Poskytovatel je oprávněn účtovat zákazníkům užívajícím konkrétní tarif či doplňkovou službu za
některá volání na Zákaznickou linku částku, se kterou byl zákazník předem seznámen na webových
stránkách.

6. Ukončení smlouvy
6.1. Ukončení smlouvy
Smlouva je ukončena
(a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,
(b) ukončením ze strany zákazníka nebo
(c) ukončením ze strany poskytovatele.
Smlouva je ukončena ve lhůtách stanovených v těchto Všeobecných podmínkách a příslušných
smluvních podmínkách. Ukončení smlouvy se nedotýká vzájemných nároků vzniklých před jejím
ukončením.
6.2. Ukončení smlouvy ze strany registru dlužníků
Poskytovatel je oprávněn ukončit smlouvu na kteroukoli službu užívanou zákazníkem, a to písemným
oznámením zaslaným zákazníkovi, pokud zákazník:
(a) poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách či platných právních předpisech,
zejména opakovaně včas a řádně neuhradí všechna Vyúčtování ve lhůtě splatnosti,
(b) na majetek zákazníka je prohlášen konkurz či byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro
nedostatek majetku nebo zákazník vstoupil do likvidace,
(c) poskytne poskytovateli nepravdivé osobní či jiné údaje a prohlášení, případně nenahlásí jejich
změnu,
(d) používá služby PRL protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím těmto Všeobecným
podmínkám či podmínkám stanoveným pro příslušnou službu. V případě úmrtí zákazníka – fyzické
osoby nebo zánikem zákazníka – právnické osoby bez právního nástupce je smlouva ukončena
automaticky.
6.3. Ukončení smlouvy ze strany zákazníka
Zákazník je oprávněn ukončit smlouvu na kteroukoli službu užívanou zákazníkem, a to písemným
oznámením zaslaným prostřednictvím písemného žádosti s ověřeným dopisem. Zákazník
odsouhlasením všeobecných podmínek přijímá, že v případě odstoupení od služeb nemá nárok na
vrácení úhrady za již zaplacenou službu.
7.1. Zpracování osobních údajů
Při uzavírání smlouvy je zákazník povinen sdělit poskytovateli své osobní a jiné údaje, (dále jen
„údaje“), v opačném případě má poskytovatel právo uzavření smlouvy odmítnout. Veškeré údaje,
které poskytovatel od zákazníka získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od
třetích subjektů budou výhradně použity za účelem splnění cíle vyplývající z objednávky zákazníka.
7.2. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník dává poskytovateli souhlas s využitím svých osobních údajů (včetně údajů získaných v
souvislosti s poskytováním služeb, údajů o užívaném koncovém zařízení a údajů přímo poskytnutých
zákazníkem k provádění marketingových průzkumů a obchodním účelům. Zákazník dále dává
poskytovateli výslovný souhlas s užitím své jména adresy, identifikačního čísla, data narození,
telefonních čísel a elektronické adresy pro účely telemarketingu a zasílání obchodních sdělení či
propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně pro
účely registru dlužníků. Výslovný souhlas se správou osobních údajů poskytuje poskytovateli služeb.

7.3. Odvolání souhlasu
Zákazník je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím písemné žádosti s
ověřeným podpisem. V případě neověřeného podpisu zákazník bere na vědomí, že jej obě strany
považují za právně neúčinný a nevymahatelný.
7.4. Likvidace osobních údajů
Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností poskytovatel systém
automaticky vymaže údaje zákazníka ze své databáze. Zákazník však dává poskytovateli souhlas se
zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po
ukončení smlouvy, a to za účelem účetní evidence.
8. Závěrečná ustanovení
8.1. Podávání žádostí dle těchto Všeobecných podmínek.
Objednávky, žádosti podle těchto Všeobecných podmínek (s výjimkou žádosti o uzavření smlouvy)
musí být učiněny prostřednictvím on-line systému poskytovatele, který je přístupný na stránkách
ochrana-osobnichudaju.cz.
8.2. Dostupnost smluvních dokumentů Všeobecné podmínky, ceník, formuláře, podmínky
doplňkových služeb a podmínky
jednotlivých marketingových akcí jsou k dispozici na stránkách http://www.ochrana-
osobnichudaju.cz
8.3. Souhlas zákazníka se smluvními dokumenty
Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, Ceníkem,
případně podmínkami zvolených služeb, či smlouvou spjatou s tarifem či předmětnou službou, dále s
Prohlášením o ochraně osobních údajů, Podmínky použití webových stránek, bezpečnost internetu a
že s nimi souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že podmínky marketingových akcí, kterých se účastní,
mají přednost před Všeobecnými podmínkami a jinými smluvními dokumenty pokud není uvedeno
jinak. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, a jakoukoli jinou informací
poskytnuté poskytovatelem mají přednost vždy Všeobecné podmínky, Ceník a příslušné smluvní
podmínky.
8.4. Podmínky doplňkových služeb

Zákazník bere na vědomí, že poskytování doplňkových služeb je ze strany poskytovatele dobrovolné a
nelze na ně nárokovat slevu.
8.5. Doručování.
V případě, že registr zasílá dokumenty prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, bude toto
oznámení zasláno na adresu, kterou si zákazník zvolil jako korespondenční adresu. Pokud si zákazník
korespondenční adresu nezvolil, bude oznámení zasláno na adresu, kterou uvedl jako své trvalé
bydliště/místo podnikání či sídlo. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené
dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se
zákazník o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení poskytovatelem, a
to podle toho, co nastane dříve.
8.6. Neplatnost ustanovení Všeobecných podmínek
V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných podmínek stane neplatným či nevymahatelným,
nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.
8.7. Závaznost znění
Znění Všeobecných podmínek je závazné.
8.8. Přílohy
Nedílnou součástí Všeobecných podmínek jsou odsouhlasené přílohy. V případě rozporu mezi textem
příloh a Všeobecných podmínek mají vždy přednost přílohy. Práva a povinnosti neuvedené v příloze
se řídí Všeobecnými podmínkami.
Specifikace
Systémové služby poskytované prostřednictvím PRL
Poskytovatel služeb:

Centrální protikorupční linka s.r.o.
Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Identifikační číslo: 19260610
Spisová značka:
C 133749 vedená u Krajského soudu v Brně

Došli jste až sem?
Blahopřejeme! Je užitečné vědět, za jakých podmínek se můžete stát našimi členy. I My vám
slibujeme, že tato pravidla budeme bez výjimek dodržovat a řídit se jimi. Pokud jste spokojeni Vy, my
jsme spokojeni několikrát! Věříme, že Vám naše služby pomohou řešit účel oznámení.