Všeobecné podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky pro weby protikorupcnilinka.cz, podatelnastiznosti.cz, tretsni-oznameni.cz a protikorupcni-linka.cz (dále jen PRL)

 

1. Základní ustanovení

1.1. Obsah Všeobecných podmínek

Tyto Všeobecné podmínky upravují práva a povinnosti poskytovatele a zákazníka, které se vztahují k jednotlivým službám PRL (dále jen poskytovatel) a návštěvě webových systémů, které web poskytuje jako veřejně dostupnou službu v elektronické podobě formou poradenství a zprostředkování elektronické služby (dále jen "smlouva" a "služby").

1.2. Obsah smlouvy

Smlouvu tvoří tyto Všeobecné podmínky, Prohlášení o ochraně osobních údajů, Ceník služeb, Obchodní smluvní podmínky.

2. Uzavření smlouvy a související práva a povinnosti

2.1. Žádost o uzavření smlouvy

Každý, kdo má zájem využívat služeb webu (dále jen "zákazník/odběratel"), je oprávněn požádat poskytovatele o uzavření smlouvy skrze on-line systém na internetových stránkách.

Zájemce musí v digitální žádosti (registraci) uvést údaje nutné ke zjištění jeho totožnosti a na žádost webu tyto údaje prokázat platnými doklady, pokud je o to požádán či je předložení přímo vyžadováno. Zájemce souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn předložené doklady kopírovat a archivovat.

2.2. Neposkytnutí služeb

Poskytovatel může odmítnout uzavření smlouvy se zájemcem zejména v případě, že zájemce:

(a) poskytovatel eviduje vůči odběrateli neuhrazené závazky

(b) úmyslně uvedl nesprávné osobní nebo identifikační údaje,

(c) se v minulosti pokusil o zneužití sítě nebo služeb elektronických komunikací

(d) bez udání důvodu

2.3. Doba, na kterou je smlouva uzavřena

Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou, pokud není stanoveno jinak v podmínkách marketingové akce nebo dohodnuto v rámci písemné smlouvy.

2.4. Volba služby

Při uzavírání smlouvy si odběratel zvolí z aktuální nabídky služeb poskytovatele (tj. program služeb, u něhož je účtován měsíční paušál, nebo jednorázová platba v rámci informačního on-line systému PRL).

2.5. Korespondenční adresa

Zákazník má právo zvolit si e-mail adresu, na kterou mu web bude zasílat vyúčtování služeb a další korespondenci.

2.6. Klientské rozhraní

Zákazník je povinen pečovat o klientské rozhraní s maximální opatrností a neumožnovat přístup třetím osobám.

3. Vyúčtování, platby a jistiny uhrazené zákazníkem

3.1. Vystavení Vyúčtování služeb

Po ukončení každého zúčtovacího období vystaví poskytovatel zákazníkovi Vyúčtování služeb (dále jen „Vyúčtování“). Vyúčtování bude obsahovat cenu za všechny služby poskytnuté v příslušném zúčtovacím období. Vyúčtování bude dále obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy.

3.2. Doručení Vyúčtování zákazníkovi

Vyúčtování bude zákazníkovi zasláno prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb nebo poskytnuto zákazníkovi pouze elektronicky. Odesláním Vyúčtování se v takovém případě rozumí jeho zpřístupnění elektronickou formou. Na žádost vystaví poskytovatel opis Vyúčtování za cenu 500,- Kč. Nedoručení Vyúčtování poštou nemá vliv na povinnost zákazníka uhradit částky za poskytnuté služby. Výše dlužné částky a další informace potřebné k úhradě budou zákazníkovi kdykoliv na jeho žádost sděleny na zákaznické lince.

3.3. Úhrada Vyúčtování

Zákazník je povinen uhradit Vyúčtování nejpozději do data splatnosti uvedeného v příslušném Vyúčtování, a to bez ohledu na skutečnost, zda Vyúčtování obdržel poštou, nebo mu bylo poskytnuto pouze elektronicky. Vyúčtování je uhrazeno připsáním vyúčtované částky pod správným variabilním symbolem na účet registru dlužníků. Pokud zákazník hradí Vyúčtování inkasem, souhlasí s tím, že poskytovatel je oprávněn dlužnou částku inkasovat kdykoli po vystavení Vyúčtování. Pokud inkasní platba Vyúčtování nebude opakovaně provedena kvůli chybě, která není na straně poskytovatele, je poskytovatel oprávněn inkasní platbu zrušit. Tím však není dotčena povinnost zákazníka uhradit Vyúčtování ve lhůtě splatnosti. Přeplatky budou automaticky převedeny na účet daného zákazníka v administraci registru. Zákazník bere na vědomí, že přeplatky do 2.000,-Kč se z důvodu administrativní zátěže zpět nevrací a tyto prostředky lze pouze využít v rámci nově objednaných služeb  PRL. Žádost o vrácení prostředků se provádí prostřednictvím písemné žádosti s ověřeným podpisem. Pokud nebude mít žádost splněné veškeré náležitosti uvedené ve všeobecných podmínkách, žadatel bere na vědomí, že se na ni pohlíží, jako by žádost nebyla podána.

3.4. Reklamace

Nesouhlasí-li zákazník s výší vyúčtované částky nebo není-li spokojen s poskytovanými službami, má právo je reklamovat. Reklamace musí být učiněna písemně. Reklamace musí obsahovat jméno zákazníka, specifikace služby, přesný důvod reklamace a musí být podána v souladu s platnými předpisy.

Reklamace se provádí písemně na adresu poskytovatele. Z důvodu ověření totožnosti se zákazník zavazuje, že písemnou reklamaci opatří ověřeným podpisem.

3.5. Podrobné vyúčtování

Zákazník může požádat poskytovatele o podrobné vyúčtování služeb, které obsahuje podrobný rozpis cen za všechny placené služby. Žádost o Podrobné vyúčtování musí poskytovatel obdržet nejméně 4 kalendářní dny před začátkem zúčtovacího období, pro které ho zákazník požaduje.

4. Další práva a povinnosti zákazníka

4.1. Náhrada škody

Zákazník má právo na náhradu škody, kterou poskytovatel způsobil porušením právních předpisů, nebo těchto Všeobecných podmínek, pokud není ve Všeobecných podmínkách, smluvních podmínkách a podmínkách zveřejněných na webovém systému či platných právních předpisech stanoveno jinak. Ujednání týkající se náhrady škody a způsobu řešení sporů. Jakékoliv spory se zákazník zavazuje řešit u příslušného soudu sídla poskytovatele.

4.2. Závady v rámci sítě

Závady delší 30 dní v rámci sítě bude poskytovatel oznamovat prostřednictvím svého webu.

4.3. Oblast pokrytí pro využívání služeb

Zákazník může využívat služby v geografické oblasti, která je zpřístupněna v rámci sítě internet.

4.4. Oznámení změny údajů

Zákazník je povinen prostřednictvím písemné pošty oznámit poskytovateli jakoukoli změnu údajů, které poskytovateli poskytl (zejména jména, názvu, adresy, sídla, IČ a bankovního spojení), a to nejpozději do 7 kalendářních dnů poté, co taková změna nastala. Na žádost poskytovatele je povinen uvedené změny doložit.

5. Další práva a povinnosti

5.1. Poskytování služeb

Poskytovatel je povinen poskytovat zákazníkovi služby nepřetržitě v co nejvyšší kvalitě. Závady v rámci sítě je poskytovatel povinen odstranit bez zbytečného odkladu.

5.2 Omezení/přerušení poskytování služeb z důvodů na straně zákazníka

Poskytovatel je oprávněn omezit či přerušit zákazníkovi poskytování služeb, a to i okamžitě, pokud:

(a) zákazník poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách, smluvních podmínkách, nebo podmínkách schválených na on-line systému webu či platných právních předpisech,

(b) zákazník neuhradí včas a řádně Vyúčtování (a to ani po zaslání upozornění ze strany poskytovatele, v němž bude zákazníkovi poskytnuta náhradní lhůta k úhradě a které bude učiněno zejména prostřednictvím elektronické pošty; zpráva se považuje za prokazatelný způsob doručení tohoto upozornění),

(c) se zákazníkovi nepodařilo doručit Vyúčtování či jiné písemnosti,

(d) zákazník poskytne poskytovateli nepravdivé osobní a jiné údaje a prohlášení, případně nenahlásí jejich změnu,

(e) zákazník používá služby poskytovatele protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím těmto Všeobecným podmínkám či podmínkám stanoveným pro příslušnou službu,

(f) má PRL oprávněné důvody se domnívat, že zákazník zneužívá služby v rámci poskytování služeb třetím osobám, v takovém případě je oprávněn omezit poskytování služeb. Omezení poskytování služeb nemá vliv na povinnost zákazníka za objednané služby zaplatiti.

5.3. Obnovení poskytování služeb

V případě, že došlo k omezení/přerušení poskytování služeb z důvodu porušení povinností zákazníka uvedených v těchto Všeobecných podmínkách, obnoví poskytovatel poskytování služeb, pokud zákazník zjedná.

5.4. Neposkytnutí služby v případě neprokázání totožnosti

V takovém případě může poskytovatel požadovat po zákazníkovi náhradní způsob identifikace, zejména předložení dokladu totožnosti.

5.5. Omezení poskytování služeb z technických důvodů či v období krizových stavů

Pokud dojde ze závažných technických nebo provozních důvodů k omezení nebo přerušení poskytování služeb zákazníkovi, poskytne registr dlužníků zákazníkovi přiměřenou slevu z ceny nebo po dohodě se zákazníkem poskytne službu náhradním způsobem. Poskytovatel může omezit nebo přerušit poskytování služeb na základě obecně závazných právních předpisů, rozhodnutí příslušných státních orgánů v období krizových stavů či z důvodu jiného obecného zájmu. Pokud došlo k přerušení nebo omezení služeb podle tohoto článku, obnoví poskytovatel poskytování služeb ihned, jakmile to bude možné.

5.6. Odpovědnost za škodu

Provozovatel webu odpovídá zákazníkovi za škodu, kterou mu způsobil porušením právních předpisů nebo těchto Všeobecných podmínek. Nevyplývá-li z právních předpisů jinak, není poskytovatel odpovědný zákazníkovi za škody způsobené:

(a) nedovoleným nebo nesprávným užíváním systému zákazníkem,

(b) neposkytnutím nebo vadným poskytnutím služby (bez ohledu na to, zda jde o dočasné přerušení z důvodu oprav v rámci sítě, nebo přerušení způsobené výpadkem spojení),

(c) uvedením nesprávných údajů ze strany zákazníka,

(d) viry

(e) poskytovatel neručí za kvalitu služeb poskytovaných jinými poskytovateli služeb elektronických komunikací včetně zahraničních poskytovatelů ani za kvalitu služeb poskytovaných třetími subjekty, které využívají při poskytování svých služeb. Přerušení poskytování služby, nezajištění pokrytí, špatná kvalita přenosu nebo zpracování nepřesných osobních či jiných údajů nemají vliv na povinnosti zákazníka vůči poskytovateli vyplývající z těchto Všeobecných podmínek a smluvních podmínek.

5.7. Změna smluvních podmínek

Poskytovatel si vyhrazuje právo změnit Všeobecné podmínky a Ceník, případně změnit podmínky poskytování služeb či jejich poskytování ukončit, o čemž bude zákazníky informovat prostřednictvím stránek. Uvedené změny je poskytovatel oprávněn provést v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na trhu elektronických komunikací.

5.8. Informování o změně smluvních podmínek

Poskytovatel je povinen informovat zákazníky o změnách Všeobecných podmínek a Ceníku. V případě jejich podstatného zhoršení bude PRL zákazníky informovat nejméně jeden měsíc předem. O změnách bude PRL informovat prostřednictvím stránek a informačních materiálů.

5.9. Změna podmínek marketingových akcí

Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky marketingových akcí, případně tyto akce bez náhrady ukončit, a to oznámením uveřejněným na stránkách PRL případně také zaslaným prostřednictvím elektronické pošty.

5.10. Ukončení poskytování tarifu

Poskytovatel si dále vyhrazuje právo kdykoli jednostranně ukončit poskytování jakýchkoliv služeb.

5.11. Změna čísla a hesla

Poskytovatel je oprávněn z technických nebo provozních důvodů provést změnu hesel i bez souhlasu zákazníka. O této změně bude zákazníka informovat nejméně 5 pracovních dnů předem, bude-li to možné.

5.12. Zpoplatnění volání na Zákaznické linky

Poskytovatel je oprávněn účtovat zákazníkům užívajícím konkrétní tarif či doplňkovou službu za některá volání na Zákaznickou linku částku, se kterou byl zákazník předem seznámen na webových stránkách.

6. Ukončení smlouvy

6.1. Ukončení smlouvy

Smlouva je ukončena

(a) uplynutím doby, na kterou byla uzavřena,

(b) ukončením ze strany zákazníka nebo

(c) ukončením ze strany poskytovatele.

Smlouva je ukončena ve lhůtách stanovených v těchto Všeobecných podmínkách a příslušných smluvních podmínkách. Ukončení smlouvy se nedotýká vzájemných nároků vzniklých před jejím ukončením.

6.2. Ukončení smlouvy ze strany registru dlužníků

Poskytovatel je oprávněn ukončit smlouvu na kteroukoli službu užívanou zákazníkem, a to písemným oznámením zaslaným zákazníkovi, pokud zákazník:

(a) poruší povinnosti stanovené ve Všeobecných podmínkách či platných právních předpisech, zejména opakovaně včas a řádně neuhradí všechna Vyúčtování ve lhůtě splatnosti,

(b) na majetek zákazníka je prohlášen konkurz či byl zamítnut návrh na prohlášení konkurzu pro nedostatek majetku nebo zákazník vstoupil do likvidace,

(c) poskytne poskytovateli nepravdivé osobní či jiné údaje a prohlášení, případně nenahlásí jejich změnu,

(d) používá služby PRL protiprávním způsobem nebo způsobem odporujícím těmto Všeobecným podmínkám či podmínkám stanoveným pro příslušnou službu. V případě úmrtí zákazníka – fyzické osoby nebo zánikem zákazníka – právnické osoby bez právního nástupce je smlouva ukončena automaticky.

6.3. Ukončení smlouvy ze strany zákazníka

Zákazník je oprávněn ukončit smlouvu na kteroukoli službu užívanou zákazníkem, a to písemným oznámením zaslaným prostřednictvím písemného žádosti s ověřeným dopisem. Zákazník odsouhlasením všeobecných podmínek přijímá, že v případě odstoupení od služeb nemá nárok na vrácení úhrady za již zaplacenou službu.

7.1. Zpracování osobních údajů

Při uzavírání smlouvy je zákazník povinen sdělit poskytovateli své osobní a jiné údaje, (dále jen „údaje“), v opačném případě má poskytovatel právo uzavření smlouvy odmítnout. Veškeré údaje, které poskytovatel od zákazníka získá v souvislosti s uzavřením smlouvy, poskytováním služeb či od třetích subjektů budou výhradně použity za účelem splnění cíle vyplývající z objednávky zákazníka.

7.2. Souhlas zákazníka se zpracováním osobních údajů

Zákazník dává poskytovateli souhlas s využitím svých osobních údajů (včetně údajů získaných v souvislosti s poskytováním služeb, údajů o užívaném koncovém zařízení a údajů přímo poskytnutých zákazníkem k provádění marketingových průzkumů a obchodním účelům. Zákazník dále dává poskytovateli výslovný souhlas s užitím své jména adresy, identifikačního čísla, data narození, telefonních čísel a elektronické adresy pro účely telemarketingu a zasílání obchodních sdělení či propagačních materiálů, a to prostřednictvím SMS a MMS zpráv, elektronické pošty či písemně pro účely registru dlužníků. Výslovný souhlas se správou osobních údajů poskytuje poskytovateli služeb.

7.3. Odvolání souhlasu

Zákazník je oprávněn výše uvedený souhlas kdykoli odvolat prostřednictvím písemné žádosti s ověřeným podpisem. V případě neověřeného podpisu zákazník bere na vědomí, že jej obě strany považují za právně neúčinný a nevymahatelný.

7.4. Likvidace osobních údajů

Po ukončení smlouvy a vypořádání všech vzájemných práv a povinností poskytovatel systém automaticky vymaže údaje zákazníka ze své databáze. Zákazník však dává poskytovateli souhlas se zpracováním svého jména, příjmení, adresy a jiných kontaktních údajů na dobu neurčitou po ukončení smlouvy, a to za účelem účetní evidence.

8. Závěrečná ustanovení

8.1. Podávání žádostí dle těchto Všeobecných podmínek.

Objednávky, žádosti podle těchto Všeobecných podmínek (s výjimkou žádosti o uzavření smlouvy) musí být učiněny prostřednictvím on-line systému poskytovatele, který je přístupný na stránkách ochrana-osobnichudaju.cz.

8.2. Dostupnost smluvních dokumentů Všeobecné podmínky, ceník, formuláře, podmínky doplňkových služeb a podmínky

jednotlivých marketingových akcí jsou k dispozici na stránkách http://www.ochrana-osobnichudaju.cz

8.3. Souhlas zákazníka se smluvními dokumenty

Uzavřením smlouvy zákazník potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, případně podmínkami zvolených služeb, či smlouvou spjatou s tarifem či předmětnou službou, dále s Prohlášením o ochraně osobních údajů, Podmínky použití webových stránek, bezpečnost internetu a že s nimi souhlasí. Zákazník bere na vědomí, že podmínky marketingových akcí, kterých se účastní, mají přednost před Všeobecnými podmínkami a jinými smluvními dokumenty pokud není uvedeno jinak. V případě rozporu mezi Všeobecnými podmínkami, Ceníkem, a jakoukoli jinou informací poskytnuté poskytovatelem mají přednost vždy Všeobecné podmínky, Ceník a příslušné smluvní podmínky.

8.4. Podmínky doplňkových služeb

Zákazník bere na vědomí, že poskytování doplňkových služeb je ze strany poskytovatele dobrovolné a nelze na ně nárokovat slevu.

8.5. Doručování.

V případě, že registr zasílá dokumenty prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, bude toto oznámení zasláno na adresu, kterou si zákazník zvolil jako korespondenční adresu. Pokud si zákazník korespondenční adresu nezvolil, bude oznámení zasláno na adresu, kterou uvedl jako své trvalé bydliště/místo podnikání či sídlo. Pokud se nepodaří oznámení doručit, považuje se za doručené dodáním na výše uvedenou adresu nebo marným uplynutím lhůty pro vyzvednutí oznámení, i když se zákazník o jeho uložení nedozvěděl, případně dnem vrácení zaslaného oznámení poskytovatelem, a to podle toho, co nastane dříve.

8.6. Neplatnost ustanovení Všeobecných podmínek

V případě, že se kterékoli ustanovení Všeobecných podmínek stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

8.7. Závaznost znění

Znění Všeobecných podmínek je závazné.

8.8. Přílohy

Nedílnou součástí Všeobecných podmínek jsou odsouhlasené přílohy. V případě rozporu mezi textem příloh a Všeobecných podmínek mají vždy přednost přílohy. Práva a povinnosti neuvedené v příloze se řídí Všeobecnými podmínkami.

Specifikace

Systémové služby poskytované prostřednictvím PRL

 

Poskytovatel služeb:

Institut veřejného zájmu s.r.o.

Nové sady 988/2

Staré Brno, 602 00 Brno

Identifikační číslo: 08770719

 

 

Došli jste až sem?

 

Blahopřejeme! Je užitečné vědět, za jakých podmínek se můžete stát našimi členy. I My vám slibujeme, že tato pravidla budeme bez výjimek dodržovat a řídit se jimi. Pokud jste spokojeni Vy, my jsme spokojeni několikrát! Věříme, že Vám naše služby pomohou řešit účel oznámení.